سایت مرکز فقهی

چکیده

در این تحقیقی که پیش رو دارید گردآورنده ابتدا به سراغ مقدمات بحث رفته، تعریف اصطلاحی و لغوی مفهوم را بررسی نموده و متذکر شده ایم که آیا هر مدلول التزامی مثل مقدمه واجب ... مفهوم است یا نه؟ و اگر نیست فصل مخرج اغیار در تعریف مفهوم چیست. راهکارهای بزرگان را متعرض شدیم و از این که آیا مفهوم انتفای سنخ حکم است یا شخص حکم سخن به میان آورده و بعد از ذکر ثمره بحث وارد ضابطه مفهوم شده به سراغ مشهور و مرحوم صدر رفته ایم. با گذر از مقدمات وارد بحث مفهوم شرط شده و راههای اثبات مفهوم شرط را به بوته نقد گذاشته ایم و با رد اشکال صاحب کفایه به بیان مرحوم نائینی، راهکار مرحوم صدر را با تامل کوتاه بیان نموده، در نهایت هماهنگ با مرحوم خوئی قائل به مفهوم شرط شدیم و بحث را با ذکر استدلال های منکرین مفهوم و جواب آنها به پایان بردیم.

تعداد بازدید :98
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.