سایت مرکز فقهی

چکیده:
تجری در لغت به معنای اظهار جرأت عبد در مقابل مولی است، و در اصطلاح اصولیین مخالفت عملی با
حکم مولاست که بعدا معلوم میشود مخالفتی رخ نداده و تکلیف واقعی انجام شده است.
در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح میشود که محل بحث و اختلاف است. مثلا اینکه آیا
تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری قبح فعلی دارد و ذاتا قبیح و
شرعا حرام بوده و متجری مستحق عقاب است و یا اینکه تنها قبح فاعلی دارد و استحقاق عقاب به دنبال
ندارد؟
نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هر چند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش
پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما و سپس به بررسی قبح و حرمت تجری و
متجریبه از نگاه مرحوم آقا مصطفی خمینی پرداخته شده است، و پس از آن نظر مرحوم امام خمینی در
این باره بیان گردیده است.
در پایان نیز چند روایت که به کیفر اخروی تجری پرداخته است، آورده شده است.

تعداد بازدید :87
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.