سایت مرکز فقهی

چکیده مطالب

در این مقاله نخست اقسام استصحاب کلی را بیان میکنیم ومثالهایی برای هر کدام ذکر می کنیم و بعد حکم جریان استصحاب در هر کدام را بیان می کنیم و بعداشکالاتی که به آنها شده است را بیان می کنیم و جواب میدهیم0در نتیجه این مقاله دارای چهار فصل است:

فصل اول اقسام استصحاب کلی0

فصل دوم حکم استصحاب کلی قسم اول0

فصل سوم حکم استصحاب کلی قسم دوم0

فصل چهارم حکم استصحاب کلی قسم سوم0

تعداد بازدید :249
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.